Algemene voorwaarden Golazo Sports NV

ARTIKEL 1. Toepassingsgebied

De levering van de diensten van GOLAZO SPORTS NV, geschiedt op de hiernavolgende voorwaarden, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen tussen partijen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst.

Zij hebben voorrang op alle andersluidende en tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

Deze voorwaarden primeren op en worden aangevuld door de voorwaarden zoals vermeld op de factuur van GOLAZO SPORTS NV.

Zij worden geacht te zijn aanvaard door de klant behoudens diens schriftelijke en gemotiveerd, aangetekend protest binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst.  Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 2. Eenzijdige wijziging

GOLAZO SPORTS NV houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  Ze zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.  De klant heeft het recht om binnen de 30 dagen na kennisgeving van deze wijziging de overeenkomst kosteloos te beëindigen.  Indien niet, wordt hij geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. Bestelling – Aanbod

Enkel een door GOLAZO SPORTS NV schriftelijk gedaan aanbod is geldig. De geldigheidsduur van het aanbod is beperkt tot 30 dagen. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling van de klant door GOLAZO SPORTS NV.

ARTIKEL 4. Intellectuele eigendom

GOLAZO SPORTS NV blijft de enige titularis van de intellectuele eigendomsrechten van haar creaties en organisaties.

Om het even welke levering blijft eigendom van GOLAZO SPORTS NV tot op het ogenblik der integrale betaling van de prijs.

ARTIKEL 5. Prijs

De door GOLAZO SPORTS NV gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. De prijzen zijn steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Het wisselrisico is ten laste van de klant.

Bij een stijging van de prijs van bepaalde producten waarop GOLAZO SPORTS NV zelf geen invloed heeft, kunnen de prijzen hieraan aangepast worden.

ARTIKEL 6. Betaling

De diensten moeten steeds vooraf worden betaald en dit via het online betalingssysteem.  De bestelling is pas geldig na betaling van het volledige bedrag.

GOLAZO SPORTS NV meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

ARTIKEL 7. Herroepingsrecht

De diensten vallen onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

ARTIKEL 8. Annulering

Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door GOLAZO SPORTS NV, dewelke hier op geen enkel ogenblik toe verplicht is.

ARTIKEL 9. Overmacht – Afgelasting – Aansprakelijkheid

Algemeen

GOLAZO SPORTS NV is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van GOLAZO SPORTS NV is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde de prijs die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van GOLAZO SPORTS NV om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden. Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het bestelde ticket of andere vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de klant, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. GOLAZO SPORTS- NV is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.

Ingeval GOLAZO SPORTS NV het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal het ticket automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door GOLAZO SPORTS NV, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 10. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen – COVID-19

GOLAZO SPORTS NV heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement, welke onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen. De klant verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisatie aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels en overheidsmaatregelen, strikt te zullen naleven en opvolgen. Toegang tot het evenement kan afhankelijk gemaakt worden van bepaalde voorwaarden (bv. bewijs van een recente negatieve PCR-test of bewijs van volledige vaccinatie).

De klant wordt aanbevolen om het evenement niet te bezoeken ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

GOLAZO SPORTS NV behoudt zich het recht voor om, indien zij dit nodig acht, de door de klant gekozen zitplaatsen te wijzigen en andere zitplaatsen toe te wijzen aan de klant dan deze die initieel door de klant geselecteerd werden. Wijziging van zitplaatsen zal zoveel als mogelijk gebeuren met behoud van de door de klant gekozen categorie van zitplaatsen. Ingeval een wijziging resulteert in de toewijzing van zitplaatsen waarvan de prijs lager of hoger ligt dan de door de klant betaalde prijs, dan kan GOLAZO SPORTS NV de door de klant verschuldigde prijs aanpassen overeenkomstig de toepasselijke tarieven.

ARTIKEL 11. Klachten

Geen enkele klacht op de diensten zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan GOLAZO SPORTS NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, wordt gericht, binnen een termijn van 8 dagen na de uitvoering van de diensten of ontdekking van enig gebrek.  Bij gebreke hieraan zal de dienstverlening geacht worden aanvaard te zijn.

ARTIKEL 12. Verplichtingen

GOLAZO SPORTS NVstelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de klant te voldoen. Zij kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis.

ARTIKEL 13. Persoonsgegevens

De klant verleent GOLAZO SPORTS NV hierbij de toestemming om alle in het kader van de relatie tussen partijen uitgewisselde persoonsgegeven te verzamelen en op te nemen in een bestand voor commercieel – administratieve doeleinden en met het oog op directe mailing.  De GOLAZO SPORTS NV zal zorgen dat alle wettelijke formaliteiten zijn vervuld en dat de klant overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, recht heeft op toegang tot de gegevens en het verbeteren ervan, waartoe te allen tijde verzocht kan worden via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden. Voor meer details verwijzen we naar onze privacy policy.

ARTIKEL 14. Solidariteit

In geval van meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.

ARTIKEL 15. Uitvoeringsmodaliteiten

Het transportrisico en de port- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 16. Uitvoeringstermijn

Enkel de termijnen schriftelijk aangegeven door GOLAZO SPORTS NV zijn bindend. Deze termijnen zullen in ieder geval verlengd worden in geval van overmacht, wijziging van de bestelling door de cliënt, vertraging in het overmaken van informatie en/of documenten door de cliënt of vertraging door betaling.

ARTIKEL 17. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen GOLAZO SPORTS NV en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van GOLAZO SPORTS NV.

————————————————————————————————————————————-

GOLAZO SPORTS NV
Schoebroekstraat 8
3583 Beringen

BTW BE 442.115.211
info@golazo.be

Tel. 011/45.99.27